VILL DU HA HÖGHUS I BADHUSPARKEN?

 

Kommunen har behandlat ett förslag till planprogram för området som utgörs av parkeringen vid gamla badhuset och en del av parkmarken norr om parkeringen. Tanken är att utifrån programmet ta fram en detaljplan i syfte att bygga bostäder i Badhusparken. Ännu har ingen byggnation eller plan presenterats. Möjligen kan det bli aktuellt med en plan i slutet av 2009. Du har alltid möjlighet att yttra dig över detaljplaner när de blir offentliga och läggs ut på Stadsbybyggnadsförvaltningens hemsida >> Ta till vara denna möjlighet och framför dina synpunkter i ett tidigt skede.

FÖRENINGEN ÄR KRITISK TILL BEBYGGELSE I BADHUSPARKEN?

Redan i juni 2005 inbjöd Föreningen Karlstad Lever till information om byggplanerna vid en picknick i Badhusparken. Ett sjuttiotal karlstadsbor tog del av informationen. Många framförde kritiska argument mot byggplanerna och efterlyste alternativa centrala platser som lämpade sig bättre för förtätning.

Foto: Karlstad Lever

Deltagarna fick också veta att inget beslut fattats för att bygga i Badhusparken. Byggnadsnämnden har beslutat att en förtätningsstudie för Tingvallastaden skall göras. Denna skall ge svar på vilka platser i centrum som är lämpliga eller olämpliga att bebygga. Först därefter kan frågan om eventuell detaljplan för bostadshus i Badhusparken behandlas. Förtätningsstudien hade ännu inte påbörjats i april 2007. Det planprogram för Badhusparken som nu är ute på samråd är således en förstudie som föregriper förtätningsstudien.

Foto: Karlstad Lever

Föreningen är emot planerna på höghus i Badhusparken och kommer att bevaka frågan. Studera fotomontaget nedan som visar hur stadsbilden kommer att förändras och läs föreningens upprop mot byggplanerna.

Ta vara på Badhusparken!
Bygg inte bort luft och ljus!

Fotomontage: Bildstudio-K.se

 

Gamla Badhuset, omgivet av park på alla sidor ned till älven och fram till Norra Strandgatan, är ett uttrycksfullt inslag i stadsbilden. Den som nalkas Sundstabron från endera hållet på Östra Torggatan upplever rymd och fri sikt genom att ytorna längs brofästena hållits fria från högre bebyggelse.

Tornet vid CCC på andra sidan Pråmkanalen är ett undantag från denna regel, men bör enligt vår mening betraktas som en solitär och inte som normgivande för vidare bebyggelse nära älven.

Liksom Föreningen Karlstad Lever värnar om den äldre bebyggelsen och vill skydda den från rivning, är vi också angelägna om att skönhets- och upplevelsevärden i form av mellanrum mellan byggnaderna bevaras. På så sätt hålls stadsbilden öppen för luft och ljus och växlande vyer allteftersom man rör sig i staden. Älvlandskapet just där älven delat sig är det härligaste och mest särskiljande vi har i Karlstad och bör utnyttjas med varsamhet.

Genom att bygga ett 10-vån skivhus och två punkthus nära Gamla Badhuset ändrar platsen karaktär, Gamla Badhuset får ett inklämt läge och den öppna vyn över älven påverkas.

Lös gärna parkeringsbehovet genom ett nedgrävt parkeringsgarage, så kan den nuvarande parkeringsytan få tillhöra parken.

 

Värna om vår kulturhistoria!
Bli medlem i Föreningen Karlstad Lever

Medlemsavgift:
Enskild medlem 100:-
Organisation 150:-
Inbetalas till bankgiro 608-8579

 

Föreningen Karlstad Lever driver också GJUTERIET - ett resurcentrum för ideell verksamhet.

Till Gjuteriets hemsida >

 

Logotypen för Föreningen Karlstad Lever är formgiven av arkitekten och bildskaparen Uno Asplund

Läs mer om logotypen >


Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad • Tel: 054-10 00 00 • E-post: info@karlstadlever.nu